SKB Hybrid Compound Bow Case 39" Nylon and Polymer Black