SKB Hybrid Compound Bow Case 41" Nylon and Polymer Black