Hornady Shellholder #55 (470 Nitro Express, 500 Nitro Express)