Redding Shellholder #26 (8mm Lebel, 360 Nitro Express #2, 450-400 Nitro Express)