Redding Shellholder #404 (7mm Dakota, 404 Jeffery)