SKB Hybrid Breakdown Shotgun Case 34" Nylon and Polymer Black